Защита на човешки права
Free

Защита на човешки права

Price: Free

Специализиран университетски курс (спецкурс) „Права на човека – фокус домашно насилие“. Съдържа тематичните образователни модули:

  1. Увод в темата за Правата на човека – исторически контекст, съвременно възприятие.
  2. Полова равнопоставеност в социална и академична среда. Генезис на феномена домашно насилие.
  3. Домашното насилие - Въведение - понятие, определение, международна и национална правна рамка, практика.
  4. Предстоящи промени в Закона за защита от домашно насилие и Наказателния Кодекс.
  5. Методи, органи, програми, организации, услуги за защита на жертви, пострадали от домашно насилие.
  6. „Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез предоставяне на качествени услуги.“ – Как се работи с жертвите на домашно насилие?
  7. „Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие.“ – концепция и съдържание на услуги за работа с извършители на домашно насилие. Преодоляване на трудности и перспективи.
  8. Психична травма и преживявания на жертвата на домашно насилие. Потребности на жертвата. Възстановяване от травмата.
  9. Оценка на риска - риск и рискови фактори при превенцията на Домашното насилие.
  10. Мултидисциплинарна работа и взаимодействие на институциите. Координация между институциите.

Настоящият курс следва ECVET стандартите на Европейския съюз за дисциплина от образователно ниво бакалавър.  

Short Description

Курсът е насочен към широка аудитория, интересуваща се от познаването и защитата на човешките права с фокус върху женските човешки права.

Lessons

Meet Our Teacher

Мишо Гръблев

Мишо Гръблев

Право, Филология, Журналистика