Методи, органи, програми, организации, услуги за защита на жертви, пострадали от домашно насилие.

Методи, органи, програми, организации, услуги за защита на жертви, пострадали от домашно насилие.

Практика: програми и практики в подкрепа на пострадалите, международни и на

местно ниво

Създаването на програми и прилагането на добри практики за противодействие

на насилието и справянето с неговите ефекти предполага и задълбочено разбиране за

неговите причини, както и за принципните подходи и стратегии, които са приложими за

цялостно адресиране на проблема. Най-обхватният обяснителен модел на насилието е

екологичният такъв, който разглежда насилието като резултат от взаимодействието на

фактори на четири равнища: индивидуални, отношенчески, на ниво общност и на ниво

общество6. Индивидуалните фактори включват травма от предишно насилие (в

рожденото семейство или другаде), сексуално насилие в детството, склонност към

приемане и нормализиране на насилието. Рискови фактори на индивидуално равнище

за превръщане в извършител: свидетел на насилие в детството, приемане и

нормализиране на насилието, предишна история на насилие към интимни партньори,

злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, личностови разстройства. Факторите

на ниво на отношенията/връзката са конфликти и проблеми във връзката, модел на

мъжко доминиране в семейството, икономически стрес, различия в образователната

степен (жените са с по-високо ниво на образование от мъжете). На ниво общност и

общество фактори, които влияят, са: неравенство между половете и социални норми,

които отреждат на мъжете роля на доминиране и агресия, бедност, нисък икономически

и социален статус на жените, липса на правни мерки срещу домашното насилие и

насилието, основано на пола (или слаби такива), липса на защита на гражданските права

и свободи на жените, включително трудност или невъзможност да се развеждат,

толерантност в общността/обществото към насилието като начин да се разрешават

конфликти и наличие на въоръжени конфликти, разпад на социални норми

и ситуации на война, когато всички форми на насилие ескалират. Вярвания и нагласи в

обществото могат да играят значителна роля за поддържането на домашното и

сексуалното насилие – най-вече вярвания, свързани с половите роли и че мъжките

такива изначално превъзхождат женските. Това може да е отразено във вярвания от

типа: „Мъжът има право да наказва жената за лошо поведение“, „Физическото насилие

е подходящ начин за решаване на конфликти в отношенията“, „Сексуалният акт е право

на мъжа в брака“, „Жените трябва да се примирят с насилието, за да задържат

семейството заедно“, „Има случаи, в които жените заслужават да бъдат бити“,

„Сексуалното поведение, включително изнасилването, е маркер за мъжественост“,

„Момичета са отговорни за контролиране на сексуалните пориви на мъжете“

 

Подходи към справянето с проблема

Международни проучвания и анализи се стремят да извадят на преден план най-

ефективните и обещаващи подходи към превенцията и справянето с насилието над

жени7. Може да се обобщи, че тези подходи са базирани на колаборация между

институциите и гражданския сектор – колаборация, която да позволява да се адресират

всички равнища от екологичния подход (фактори на ниво индивид, отношения, общност,

общество). Някои от ключовите подходи са: реформи на правната рамка, създаване на

подходящо законодателство, което гарантира правата на жертвите, достъпа до помощ,

както и работата с извършителите; медийни и лобистки кампании, които повишават

осведомеността относно проблема и относно съществуващите правни мерки; подкрепа

за правата на жените, включително достъпа до правна помощ, подкрепа за

отглеждането на деца и др.; създаване на механизми за постоянно взаимодействие

между институциите и гражданските организации; повишаване на сензитивността на

ключови професионалисти като полицаи, здравни работници, социални работници

относно проблема и на уменията им да разпознават и адресират

подобни случаи; промотиране на овластяването на момичета и жените; създаване на

интегрирани услуги за преживелите насилие на нивото на общностите; въвличане на

момчета и мъжете в мисията да промотират подход, базиран на ненасилие, и равенство

между половете; създаване на образователни програми за такива за развиване на

житейски умения; предоставяне на програми за ранна интервенция за семейства и групи

в по-висок риск8.

Основните услуги за жени жертви на насилие Европа са различните центрове

против насилие. Такива започват да се създават през 60-те и 70-те години във връзка с

появата на женското движение и със задълбочаването на разбирането за структурните

форми на насилието9, както и как то може да бъде един от начините за поддържане на

по-скоро подчинена позиция на жените. Подобни центрове срещу насилието

функционират на база на идеята, че жертвите на насилие имат необходимост от време

и пространство далеч от самото насилие, за да започнат да преподреждат и градят

наново своя живот. Тези центрове целят да помогнат на жените да си изградят ново

усещане за себе си, повече самоувереност, възможности да получат комплексна

подкрепа и да се справят с психологическите травми.

Основни типове услуги:

  • Телефонни линия за пострадали (телефонът е много ефективен инструмент,

когато е нужно да се преодолее началното усещане за срам и обърканост при

съобщаване, че някой е жертва на насилие, в телефонна консултация може да се

предостави както подкрепа, така и разнообразна информация, като

допълнително предимство е, че обаждащият се може да остане анонимен). В

наши дни все повече се развиват и консултации от подобен характер през чат.

  • Среща лице в лице и кризисна интервенция. На жените в подобни центрове не се

предлагат готови решения, а специфична подкрепа спрямо ситуацията и техните

нужди.

  • Психологическо консултиране (индивидуално или чрез групи за подкрепа;
  • стремежът е да се създаде пространство, в което жените да говорят за себе
  • си, своите преживявания на насилие и да преодолеят психологическите ефекти

на травматизацията).

  • Правна помощ и консултации.

Lesson List

Teachers Info

Мишо Гръблев

Мишо Гръблев

  • Specialist: Право, Филология, Журналистика
  • Experience: Повече от 20 години опит
  • Website: grablev.eu
  • Магистър съм по Славянска филология от 2001г. и магистър по Право от 2017г. Имам опит като журналист и водещ в регионални и национални, частни и държавни медии (радио и телевизия) в...