Оценка на риска - риск и рискови фактори при превенцията на Домашното насилие.

 Оценка на риска - риск и рискови фактори при превенцията на Домашното насилие.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО

Един от начините за превенция на насилието е установяването на факторите, които са

рискови за възникването му. Известно е, че определени характеристики на детето, на родителите

и на семейната среда, както и на семейната ситуация, увеличават опасността от насилие. Затова

е много важно своевременно да се идентифицира наличието на тези рискови фактори и да се

работи за намаляване на вероятността да се случи малтретиране на детето.

Първоначалната оценка на риска се осъществява от педагогическите специалисти, които

имат пряк и непосредствен достъп до детето. Оценката се базира както на видими следи от насилие,

така и на системното наблюдение на поведението на детето и на родителите. Показателите за

домашно насилие са повод да започне процес на оценка на риска, която включва допълнителни

срещи с родителите или роднините на детето.

Когато забележат някакви наранявания, педагогическите специалисти трябва внимателно

да попитат как са се появили те, особено когато нараняванията са многобройни през различните

посещения. За предпочитане е разговорите да се провеждат на „четири очи”, без присъствието

на друг член на класа.

При разговор учителят може да се води от следните насоки:

проучете точните оплаквания на детето/ученика – какво има предвид, когато се оплаква от

начина, по който е третиран;

опитайте се да получите правдоподобен отговор за състоянието му и как се чувства;

постарайте се да разберете защо днес изглежда объркан, обезпокоен, тъжен.

Когато се породят съмнения за разлики в наблюдаваната ситуация и чутото по повод

получени сигнали за упражнено домашно насилие, педагогическият специалист е добре да наблюдава

и регистрира наличен инцидент; да се консултира професионално с колеги или други експерти;

адекватно да потърси съдействие от колега с цел получаване и на друго мнение; да подсигури

обучен неутрален преводач, ако става въпрос за семейство, в което българският не е роден език,

или ситуация с нарушена комуникация. Добре е да помним, че въпросът “Защо?” е неуместен и

неподходящ, защото с него може да вменим вина на детето и то да спре да говори.

Оценката на риска е процес, който включва прецизно проучване на редица показатели от

семейната среда и социалния контекст, при осъществяване на насилствени действия над дете в

собствения му дом. Използва се специализиран инструментариум за определяне на вероятността

родител да нарани детето в близко бъдеще. Резултатът от оценката на риска е научно обосновано

предвиждане относно вероятността детето да се нуждае от закрила. Той е базиран на внимателно

изследване на факторите, идентифицирани по време на проучването. Анализът на риска е сложен

процес, при който е задължително да се потърси сътрудничество със специалисти от различни

институции и организации. Анализирането на отделни фактори само по себе си не е достатъчно и

за оптимален и завършен резултат учителите имат нужда от експертна помощ. Крайната оценка

и анализ не могат да бъдат изготвени единствено от учител, но наблюденията, проведените

разговори и първоначално предприетите действия от негова страна са от изключителна важност.

Възможно е на територията на образователната институция да се направи оценка на риска

от домашно насилие и на лице, което е част от персонала на институцията. Това се прави на

базата на наблюдения, на видими следи или на разговор с пострадалото лице.

42

В таблицата по-долу са предложени показатели от стандартен въпросник, който е средство

за оценка на риска от насилие при деца, които вече са привлекли нашето внимание с необичайното си

поведение. Например, системно и трайно агресивно поведение на детето или прояви на необичайна

жестокост от страна на детето към други деца. В подобни случаи оценката на риска от насилие

би ни помогнала да изясним факторите, свързани със семейната среда, за възникването на насилие.

Това е много важно за сигурността на детето, но съвсем не е достатъчно за предотвратяване на

насилието в училище. Първата стъпка е да се даде възможност на детето, което има агресивни

прояви, да ги облече в смисъл и значение: например да разговаряте с него, да го изслушате, да

го накарате да пише или да рисува. В противен случай това, което измъчва детето и провокира

неговата агресивност, се капсулира, като рано или късно отново избухва под формата на агресивно

действие. С други думи, оценката на риска от насилие в семейната среда винаги трябва да

върви паралелно с други методи, които помагат на самото дете да се справи с проблема си.

РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училището има основна роля в първичната превенция и особен принос към развитие на

нетолерантна нагласа към насилието в цялото обществото. Това означава, че в широк обхват

от училищни дейности може да бъде коментирана, илюстрирана и преподавана темата за

ненасилствената комуникация, за отработването на агресивно поведение, за всички възможни

начини за спиране на насилието, за личните граници, за уважението и запазването на личното

достойнство. Това са задачи, които лесно могат да бъдат заложени в часа на класа, в извънкласни

форми, интегрирани в учебното съдържание, а също така могат да бъдат въвеждани ежедневно в

неформалното общуване и да бъдат правила в класовете. Във връзка с първичната превенция може

да се работи във взаимодействие с други училища, спортни клубове, неправителствени организации,

родителското настоятелство, неформални групи, младежки лидери и други партньори.

Вторичната превенция е начинът, по-който работим, така че да се намалят потенциалните

жертви на насилие сред рисковите групи. Задачата е да съдействаме на уязвимите да станат по-

устойчиви. Това може да се постига с модели на общуване в училище, които повишават капацитета

и намаляват рисковете за потенциалните жертви. Често детето/ученикът изпитва сериозно

затруднение да сподели за преживяното насилие, особено ако то е упражнено от близък човек. Именно

поради това е необходимо възрастните да бъдат чувствителни към различни белези и поведение,

които могат да бъдат сигнали, че е преживяло насилие. Училището може да има изключително

важна роля в тази насока, тъй като там децата прекарват голяма част от времето си. Насилието

или злоупотребата може да се случат навсякъде, но в този текст се фокусираме върху случаите в

дома на детето/ученика или в дома на някой негов близък.

Lesson List

Teachers Info

Милена Кадиева

Милена Кадиева

  • Specialist: Право
  • Website: http://www.example.com
  • Ескперт в областта на правото и човешките права с повече от 20 години опит.